12
Menu
november 29

Tudnivalók / ÁSZF

TUDNIVALÓK

Az adóügyi egységgel ellátott eszközök vásárlási feltételei:

A pénztárgépek forgalmazására és üzemeltetésére szigorú szabályok vonatkoznak, ezért a beszerzésük komplikáltabb feladat, mint a legtöbb műszaki eszköz megvásárlása.

Annak érdekében, hogy minél könnyebben használatba vehesse a kiválasztott készüléket, összeszedtünk minden fontos információt, amit a pénztárgépeink megvásárlásához, tudnia kell.

 

Online pénztárgép megrendelése: Megrendelést csak aláírásra jogosult személy, vagy annak írásos meghatalmazottja tehet.

Megrendeléshez, vásárláshoz a következő okiratok szükségesek:

 • Pénztárgép regisztrációs kód (NAVREG kód), melyet Ön, vagy könyvelője az ügyfélkapun keresztül igényelhet meg (2 nap)
 • Cégkivonat (Amennyiben a megrendelő egyéni vállalkozó, vagy őstermelő, kistermelő vállalkozói igazolványra, vagy a nyilvántartásba vételkor kiadásra került igazolásra van szükség)
 • Aláírási címpéldány (csak társaságok esetében) Személyi igazolvány, vagy más fényképes igazolvány
 • Meghatalmazás (Csak abban az esetben, ha a pénztárgép vásárlást nem az aláírásra jogosult személy intézi.)

 

Természetesen a fenti iratok másolata is elegendő. Ezen dokumentumokat leadhatja személyesen a 7625 Pécs, Hunyadi János utca 34. alatti üzletünkben, vagy eljutathatja postai úton, illetve e-mailben is megküldheti a info@penztar-gep.hu címre, (lehetőleg PDF formátumban.)

 

SZERZŐDÉSKÖTÉS

A pénztárgépek mobilhálózaton keresztül kommunikálnak a NAV szervereivel, ezért használatukhoz előfizetői szerződést kell kötni. A szerződést cégünknél tudja megkötni a vásárlás során, tehát ezért külön nem kell semmilyen szolgáltatót keresnie.

Az általunk forgalmazott pénztárgépeket kizárólag fix áras adatforgalmi csomagjával együtt rendelheti meg, melynek havidíja nettó 1500 forint. Az előfizetés nem tartalmaz túlforgalmazási díjat és hűségidőt sem kell vállalnia, ha a készülékeink mellett dönt.

 

ÉLESÍTÉS

A törvényi előírásoknak megfelelően a pénztárgépet a vásárlást követően üzembe kell helyeznünk. A beüzemelés során a pénztárgép memóriájában rögzítjük a vállalkozásának az adatait, az ÁFA köröket, az euró átállás dátumát, valamint dokumentumokat továbbítunk az adóhatóságnak és átadjuk Önnek a pénztárgépnaplót. A pénztárgépek üzembe helyezését és programozását nettó 7.800 forintért vállaljuk, amibe beletartozik a mobil kommunikációs szerződés megkötése is.


 

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakba n: Ászf) Ászf hatálya TOTÁL Kkt. (szh:7625 Pécs, Hunyadi út 34. adószám: 29940163-2-02) által értékesítésre kerülő

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI :

A szolgáltató neve:  TOTÁL Kkt.

A szolgáltató székhelye: 7625 Pécs, Hunyadi út 34.

A szolgálta tó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

totalkkt@totalkkt.t-online.hu

Adószáma: 29940163-2-02

A szerződés nyelve: magyar

 

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
 • A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Ászf értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (,,Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is i rányadók
 • A jelen Ászf november 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A   Szolgáltató   jogosult   egyoldalúan   módosítani   az   Ászf-et.   A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a megrendelő aláírásával és a weboldal használ tával  elfogadják, hogy rájuk nézve jelen szerződési feltételek automatikusan érvényesek és felhasználók jelen Ászf-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
 • Felhasználó a megrendelő aláírásával  kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja,  az adatkezelésekhez  hozzájá
 • Felhasználó a   vásárlás  során   köteles   a   saját,   valós   adatait  A  vásárlás  során  megadott  valótlan,  vagy   más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződ semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival  veszi  igénybe szolgáltatásait.
 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megad ott adatokra vissza vezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát el felejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé  válik
 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK  KÖRE

4.1 Szolgáltató  a  termékek  árai  változtatásának jogát  fenntartja  azzal,  hogy  a módosítás a honlapon/ árlistán való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 • A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azok a megrendeléskori értéken  kerülnek értékesítésre.

4.3 Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit a megrendelőnek azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (Ptk.) alapján a szerződ és a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és  egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk  érvényesen  létrejött szerződésről, amelyekből jogok  és kötelezettségek  fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. RENDELÉS MENETE

5.1 A Szolgáltató üzlethelységében kitöltött és cégszerűen aláírt megrendelő által az abban foglaltak szerint.

 • Fizetési mód ok:

A Szolgáltató üzlethelységében kitöltött és cégszerűen aláírt megrendelő által az abban foglaltak szerint.

Figyelem! Pénztárgép csak előre utalással vásárolható!


 1. (eBev megrendelés és;/vagy Álla mi támogatás esetén)A
  PÉNZTÁRGÉPEK RENDELÉSÉRE VONATKOZÓ SPECIÁ LIS SZABÁLYOK
 • Szolgáltató a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 201 évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/ 2 013. és 50/2013 (XI.15.) 9/2016, 36/2016 NG M rendeletben foglalt rendelkezések szerin t végzi szolgáltatási tevékenységét.
 • Szolgáltató rögzíti, hogy a Felhasználó által az NGM rendelet alapján igénybe vett támogatás lehívására vonatkozó szabályok szerint tesz eleget szolgáltatási és számlázási  kötelezettségének.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy az NG M rendelet alapján megrendelt pénztárgépek értékesítésére  csak akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó a beszerzéskor a támogatás  igénylésére jogosító egyedi  kódot Szolgáltatónak áta Szolgáltató az ekként megrendelt pénztárgépet csak azt követően értékesíti Felhasználó felé, ha a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódérvényességét az állami adóhatóság internetes honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül leellenőrizte és a kód érvényes.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy am ennyiben a  támogatás  igénylésére jogosító egyedi kód érvénytelen vagy az ellen őrzés során kiderül, hogy az nem létező kód, úgy Szolgáltató a pénztárgépet a teljes,  az NGM  rendelet szerinti támogatással nem csökkentett vételáron értékesíti Felhasználó felé.
 • Szolgáltató fenntartja a  jogot  arra, hogy  a  Felhasználó  által  megrendel  géptípus helyett – azonos specifikációkkal rendelkező – helyettesítő,  és értékesítési árban megegyező vagy kedvezőbb árral rendelkező típust szolgál
 • Amennyiben Felhasználó a visszaigazolás átvételét a visszaigazolás Szolgáltatói elküldését követő 2 nap  elteltével sem igazolja vissza, vagy a Felhasználói elfogadás ezen  időtartamon  belül  nem  érkezik  meg  a Szolgáltatóhoz,  úgy  a  Felhasználói   akaratot   akként   kell   értelmezni,   hogy Felhasznál  a visszaigazolásban  foglaltakat
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés, ezáltal a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony és a szerződés az azt követő napon hatályosul, illetőleg kezdődik meg a Szolgáltatói teljesítés és annak határideje, hogy Felhasználó a részére elektronikusan  elküldött   díjbekérőn   szereplő előleg/teljes  vételár  összeget  a  megadott  bankszámlára  elutalta / befizette   és az összeg  a  Szolgáltató  számláján  jóváírásra   került.

6.10.   A fentebb rögzített határidőkbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be.

 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előleg átutalását követően történt Felhasználói meg rendelés-lemondás esetében a már átutalt előleget meghiúsulási kötbér címen Szolgáltató   jogosult   megtartani, annak visszakövetelésére Felhasználó nem Ezen jogérvényesítési igényéről az előleg átutalásával egyidejűleg visszavonhatatlanul lemond.

6.12 A
mennyiben a pénztárgép átadását követően derül ki, hogy az nem tartalmazza a kötelező használati utasítást, azt Felhasználónak azonnal jeleznie kell, még a használat megkezdését megelőzően a Szolgáltatónál, vagy a beüzemelést végző munkatársaknál. Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét, amely abból ered, hogy a Felhasználó a használatot a használati utasítás rendelkezésre állása nélkül kezdi meg, és így ezen esetleges szakszerűtlen használatból a Felhasználó oldalán bármilyen nem ű kár, hátrány jelentkezik.

 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a megrendelésben szereplő pénztárgépek szállítását csak azt követően kezdi meg, hogy Felhasználó a díjbekérőn szereplő előleg összegét a bekérőn szereplő fizetési határidővel megfizet a Szolgáltató bankszámlájá
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vételár fennmaradó részét számla vagy díjbekérő ellenében köteles a Szolgáltatónál megfizetni.

A pénztárgép személyes átadás-átvételére vagy kiszállítására csak azt követően kerül sor, ha a vételár teljes egészében ki fizetésre került.

 • Felhasználó köteles a pénztárgéphez szervesen kapcsolódó üzembe helyezési díjat a vételár kiegyenlítésével egyidejűleg megfizetni a Szolgáltatónak. Ezen díj a végszámlán külön kerül feltüntetésre.
 • A pénztárgépek kiszállítását és/vagy beüzemelését a Szolgáltató végzi. A beüzemelés költsége együttesen, amely magában foglalja a pénztárgépek  beüzemelését, a használatra    történő betanítást, a mobil adatszerződés megkötésében való közreműködést, melynek díját Felhasználó köteles a Szolgáltató felé megfizetni Szolgáltató erre vonatkozó egyed i díjszabásának megfelelően.

Felhasználó köteles a megrendelt pénztárgépet a Szolgáltatói telephelyre való beérkezést követő 7 napon belül átvenni. Erről a Felhasználót elektronikus üzenetben értesíti a szolgáltató. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a 8. naptól kezdődően napi 1000 Ft összegű raktározási díjat számít fel. Szolgáltató – a Felhasználó által teljes egészében kifizetett és így tulajdonába került – de határidőben át nem vett pénztárgépeket a felelős őrzés szabályai szerint őrzi azzal, hogy a kárveszélyt Felhasználó viseli. Felhasználó a felelős őrzés költségeinek megtérítését követően jogosult a terméket elszállítani.

 • A megrendelőben megjelölt szállítási határidők megközelítő és tájékoztató jellegűek. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a megjelölt időintervallumon belül hamarabb teljesítsen. Ebben az esetben a fentebb rögzített határidők a terméknek a Szolgáltatói telephelyre való beérkezésétől számítódnak.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a pénztárgép vételáráról kiállított számla végösszege a pénztárgép támogatással  nem    csökkentett    eladási    árát Szolgáltató a kiállított számlán azonban feltünteti az igénybe vett támogatás összegét, illetőleg a támogatási összeggel csökkentett vételárat is. Felhasználónak a Szolgáltató felé a támogatással csökkentett eladási árat kell megfizetni.
 • Szolgáltató a vonatkozó kormányrendelet értelmében a pénztárgép támogatással nem csökken tett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – eladási árát az értékesítés nettó árbevételeként számolja A támogatás összegét a pénztárgép számla szerin ti eladási árának részbeni kiegyenlítéseként kell figyelembe vennie. A figyelem be vételre beszámítás útján kerül sor, azaz a Szolgáltatónak a Felhasználó által a Szolgáltatóra engedményezett követelés átvétele miatti kötelezettségét a pénztárgép értékesítéséből származó, a pénztárgép eladási árának összegében fennálló követelésébe kell beszámítani.
 1. A MEG RENDELÉSEK TELJESÍTÉSE

7.2 Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasításra részben, vagy teljes egészben.
7.1 A teljesítés a megrendelőben foglaltak szerint történik.


 1. Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  M ilyen esetben élhet Felhasználó a kel lékszavatossági jogával?Jótállás, szavatosság Kellékszavatosság

M ilyen jogok illeti k meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényel heti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kell ékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fel használó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Fel használó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Ptk-ban foglalt elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogai t már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kell ékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval  szemben  érvényesítheti  kellékszavatossági igényét.

M ilyen egyéb feltétele van kellékszavatossági  jogai  érvényesítésén ek?

A teljesítéstől számított hat hónapon bel ül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hóna p eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjába n is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illeti k meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy ki cserélését kérheti.

Milyen esetben mi nősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem fel el meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó  által adott  leírásba n   szereplő  tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasznál ó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége aló?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosa nem érvényesíthet.    Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
esetén azonban a ki cserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

M ilyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 2 2.) Korm. rendelet alapján.

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illeti k meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem minősül fogyasztónak a vállalkozás, azaz a jogi személy, továbbá az olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el!

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Fel hívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszer ű használatából keletkeztek

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes maga tartást saját m aga követte volna el.
 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondása Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 1. Vis major

Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget olyan vis major események bekövetkezte esetén, amelyek jelentősen megnehezítik, időszakosan korlátozzák vagy lehetetlenné teszik Szolgáltató számára a jelen szerződés teljesítését. Vis majornak tekintendő minden olyan körülmény, amely független a felek akaratától, vagy befolyásától, mint például természeti katasztrófa, kormányintézkedések, hatósági rendelkezések, gyártói illetve forgalmazói késedelem, blokád, háború vagy más fegyveres konfliktus, mozgósítás, felkelés, terrorista támadás, sztrájk, munkabeszüntetés, elkobzás, embargó vagy egyéb olyan körülmény, amely előre nem látható, súlyos és nem tudható be a felek cselekményeinek és  amely a jelen megállapodás megkötése után következik be.

Amennyiben valamely vis major esemény Szolgáltatót megakadályozza a szerződéses kötelességei teljesítésében, ez nem tekintendő a megállapodás megsértésének és a megállapodásban foglalt vagy annak alapján meghatározott időtartamok a vis major esemény által okozott fennakadás időtartamával meghosszabbodnak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Szolgáltató harmadik fél szolgáltatására támaszkodik és ezen szolgáltatás nyújtását vis major esemény akadályozza.

Szolgáltató megtesz minden ésszerű és tőle elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a vis major esemény következményeit csökkentse.

 1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják
 • Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés teljesítése során egymással fokozottan együttműködve kötelesek eljárni. Amennyiben vita esetén megegyezni nem tudnak, úgy a jogvita eldöntésére a hatásköri szabályok figyelembevételével a Szolgáltató székhelye szerint illetékes helyi Bíróság illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik

Pécs, 2016. november 29.
Óra: 10:00